Ilmastoisovanhempien lausunto luonnoksesta kansalliseksi luonnon monimuotoisuus­strategiaksi 2035

Lapsi tutkii puolukan varpuja

Ilmastoisovanhemmat kiinnittävät huomion seuraavin kohtiin strategialuonnoksessa:

Strategian lähtökohdat

Ilmastoisovanhemmat ry. pitää erittäin tärkeänä, että strategian lähtökohdissa todetaan, että ”tavoitteiden saavuttaminen edellyttää oikeudenmukaiseksi koettua kestävyysmurrosta”. Lisäksi lähtökohdissa mainitaan, että ”erityistä huomiota vaatii ylisukupolvinen oikeudenmukaisuus, koska luontokadon kielteiset seuraukset kasautuvat ajan myötä, ja toisaalta tehtyjen toimien vaikutukset näkyvät viiveellä”. Nämä lähtökohdat tulee ehdottomasti säilyttää myös lopullisessa strategiassa.

Paineiden vähentäminen ja juurisyihin vaikuttaminen

Ilmastoisovanhemmat ry. pitää keskeisenä tavoitetta 15.1 ”Luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavaa politiikkaa laaditaan ja toteutetaan ylisukupolvinen oikeudenmukaisuus huomioiden ja eri toimijaryhmät osallistaen.”Ylisukupolvisen oikeudenmukaisuuden merkityksen oivaltaminen on noussut kunnolla esiin kansalaiskeskustelussa ja päätöksenteossa vasta viime vuosina. Vuoden 2022 Luontosuhdebarometrissa 48% vastaajista nosti esiin lapset ja tulevat sukupolvet tärkeänä syynä toimintaan.

Suomi maailmalla

Ilmastoisovanhemmat ry. pitää erittäin tärkeänä, että sukupuolten välinen tasa-arvo ja sukupolvien välinen yhdenvertaisuuden esiin nostaminen otetaan osaksi Suomen vaikuttamista kansainvälisissä biodiversiteettipäätöksissä ja -toimissa.

Muita huomioita luonnoksesta

Strategian kohdassa 4.3.4 Vaikutukset yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen todetaan muun muassa:” tavoite monimuotoiseen luontoon pääsystä arjessa mahdollistaa usein toistuvan luontokosketuksen eritoten lapsille, vanhuksille ja liikuntarajoitteisille, joiden liikkuminen arjessa on maantieteellisesti rajatumpaa.” Ilmastoisovanhemmat ry. korostaa, että tämä on tärkeää niin lapsillemme, lastenlapsillemme kuin myös meille vanhuksille. Kaupungeissa saattaa olla lapsia, jotka eivät ole koskaan päässeet käymään metsässä. Kouluilla tulisi olla enemmän resursseja lasten luontosuhteen kehittämiseen.