Ilmastoneuvotteluissa otettiin pieni askel sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden edistämisessä

Fridays for Future kampanjoi ilmastokokouksen edustalla. Kuva IIED, ENB
Fridays for Future aktivisteja ilmastokokouksen edustalla. Kuva IIED, ENB

Pariisin ilmastosopimus seitsemän vuoden takaa toteaa johdannossaan, että ilmastonmuutos on koko yhteiskunnan huolenaihe. Siksi on otettava huomioon myös sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus, joka on meidän isovanhempien erityinen huoli.

Ilmastosopimuksen toimeenpanossa sukupolvien välinen tasa-arvo on jäänyt Pariisin jälkeen pitkäksi aikaa syrjään. Vasta viime vuonna Glasgow’n ilmastokonferenssissa asia otettiin esille ja perustettiin Glasgow’n työohjelma (Glasgow work programme on Action for Climate Empowerment), jonka yhtenä osana on sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus.

Action for Climate Empowerment (ACE) sisältää ilmastokasvatusta, ihmisten osallistumista ja ilmastotietoisuutta sekä tiedonsaantia ja kansainvälistä yhteistyötä edistäviä toimia. Suomeksi sitä voidaan kutsua lyhyesti ilmastotoimiin osallistumiseksi.

Nuorten edustaja ilmastokokouksessa. Kuva IIED, ENB

Vasta vuoden 2022 marraskuun ilmastokonferenssissa työohjelmalle saatiin sovittua neljän vuoden toimintasuunnitelma (Action Plan). Toimintasuunnitelma on pantava täytäntöön osallistavasti ja ottamalla huomioon myös sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Toimintasuunnitelmassa tärkeitä näkökohtia ovat – Pariisin sopimuksen mukaisesti – ihmisoikeudet, oikeus terveyteen, alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen oikeudet sekä siirtolaisten, lasten, vammaisten, ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo. Tässä Ilmastoisovanhempien blogissa nostan esiin vain sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden.

Toimintasuunnitelman johdannossa tunnustetaan lasten ja nuorten rooli toimijoina ilmastotyössä. Maita kannustetaan ottamaan lapset ja nuoret mukaan ilmastopolitiikan ja -toimien suunnitteluun ja toteutukseen. Maita myös kehotetaan harkitsemaan nuorten edustajien ottamista mukaan neuvotteluihin ja tunnustamaan sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden merkitys ja ilmaston vakauden säilyttämiseksi tulevia sukupolvia varten.

Tehdyssä päätöksessä todetaan, että ilmastosopimuksen jäsenmaat toteuttavat ohjelmaa omista lähtökohdistaan ja ottavat työhön mukaan myös valtioelimiin kuulumattomat sidosryhmät. Kansainvälisiä ja kansallisia kansalaisjärjestöjä rohkaistaan tukemaan toimintasuunnitelman toteutusta.

Vuosittain järjestetään vuoropuheluita työohjelmasta. Jäsenmaita ja eri sidosryhmiä kehotetaan lähettämään ehdotuksia vuoropuhelun puhujista ja käsiteltävistä kysymyksistä.

Toimintasuunnitelman painopistealueet ovat:

  • Politiikan johdonmukaisuus, joka vahvistaa työn koordinointia ilmastosopimuksen ja YK:n työssä ja kansallisella tasolla.
  • Koordinoitu toiminta, jolla tuetaan pitkäaikaisten kumppanuuksia, jotka ovat strategisia, toiminnallisia, monitasoisia ja rakentavat useiden sidosryhmien ja sukupolvien välistä yhteistyötä. Työ yhdistää monenlaista asiantuntemusta, resursseja ja tietämystä ohjelman täytäntöönpanon nopeuttamiseksi.
  • Toimeenpanon työvälineet, joiden saatavuutta pitää parantaa ja tukea toimintavalmiuksien kehittämistä ja lisätä tietoisuutta jäsenmaissa.
  • Täytäntöönpanon seuranta, jolla vahvistetaan kaikkien ohjelman elementtien arviointia ja raportointia.
Nuoret tukevat agroekologiaa ilmastokokouksessa. Kuva IIED, ENB

Todelliset toimet sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi ilmastosopimuksessa on suunniteltu alkavaksi vasta vuonna 2025. Silloin koordinoidaan yhteistyötä ilmastosopimuksen eri elinten välillä ja vahvistetaan lasten ja nuorten roolia ohjelman toteuttamisessa ja edistetään sukupolvien välistä tiedonjakoa. Samalla pyritään edistämään samoja asioita kansallisissa ilmastopolitiikoissa, suunnitelmissa ja strategioissa.

Vuoden 2026 ilmastokokoukseen mennessä selvitetään hyviä käytäntöjä työohjelman elementtien sisällyttämiseksi kansallisiin ilmastopolitiikkoihin, -suunnitelmiin, -strategioihin ja -toimiin, mukaan lukien sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus.

Suomi on nimennyt Glasgow´n työohjelman kansalliseksi yhteystahoksi Opetushallituksen.

Lopuksi täytyy vielä selventää, että työohjelma ja siitä tehty päätös tuntuu ehkä vaatimattomalta ja monimutkaiselta. Näin onkin. On kuitenkin muistettava, että se on YK:n ilmastosopimuksen yksimielinen päätös ja siten osa kaikkia sopimusosapuolia sitovaa kansainvälistä oikeusjärjestelmää. Omana arviona sanoisin, että jostain pitää aloittaa. On hyvä, että vihdoinkin ilmastoneuvottelijatkin ovat alkaneet puhua siitä, kuinka sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus voitaisiin varmistaa ilmaston vakauden säilyttämiseksi tulevia sukupolvia varten.

Sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta koskevat päätökset, jotka tehtiin marraskuun lopussa Sharm el-Sheikhin ilmastokonferenssissa Egyptissä löytyvät täältä: yleispäätös

Glasgow´n työohjelman toimintasuunnitelma

Nuorten ja tulevien sukupolvien päivän tapahtumista Sharm el-Sheikhin ilmastokonferenssissa Egyptissä lisätietoa löytyy täältä.

Matti Nummelin

Ilmastoisovanhempien sihteeri

Ilmastoneuvottelujen Suomen valtuuskunnan jäsen 2005-2019 ja EU:n neuvottelija useiden vuosien ajan